a) Как да стартирам своята дейност като биологичен производител?
Чрез попълване и изпращане на формуляр
„Нотификация за обявяване на дейност за Биологично производство“ на Екогрупо Италия-Клон България“ КЧТ.

b) Кои са необходимите документи и къде трябва да бъдат подадени?
Нотификацията трябва да бъде попълнена и подписана в два (2) екземпляра.
Едно копие трябва да се изпрати на сертифициращия орган Екогрупо Италия – Клон България, заедно с:
1. личната карта на собственика или на законен представител на дружеството.
2. кадастрални карти и скици на имотите.
3. документи, удостоверяващи правото на собственост на земята, съоръженията; разрешения за извършване на дейности или за обработка на хранителни продукти от животновъдството.
второто копие: трябва да се съхранява от оператора.

c) При промяна на площите и структурата на стопанството, попълнени в първата нотификация. Какво да правя?
Трябва да се попълни нова Нотификация за обяваване на дейност за биологично производство, като се маркира полето “Промяна на данните” на заглавната страница. Попълват сеактуалните данниза земята и структуратана стопанството. В случай на намаляване на площите и / или структурата на стопанствотосе попълват актуалните данни в нов формуляр – нотификация. Актуалната Нотификация за обявяване на дейност за Биологично производства, следва да бъде изпратена, както е посочено в предходните параграфи.

d) Какъв е периода на преход?
По време на този период, се прилагат методите на производство, диктувани от действащото законодателство в областта на биологичното земеделие. През периода на преход се контролира да се спазват изискванията за биологично производство, за да може след изитчане на преходния период продуктите да бъдат „биологични“. Продължителността на преходния период зависи от вида и структурата на стопанството.

e) С каква продължителност е преходния период?
еднодишните култури, ливадите (зелените площи) и / или постоянните пасища: две години. Т.е. първият продукт, за да бъде сертифициран като “биологичен” ще бъде когато едногодишната култура е засадена след две години от датата на нотифициране на земята.
Трайните насаждения, с изключение на тревните площи и / или пасищата за три години. Така че, първият продукт, ще бъдат сертифициран като “биологичен” след изтичане на третата година от датата на нотифициране на земята.

a) Свършват ми регистрите. Как мога да получа нови?
Трябва да се изпрати искане досертифициращия контролен орган Екогрупо Италия-Клон България.Тойследва да определивида надневникаиданните, отнасящи седо заявителя.Регистърътще бъде изпратенс препоръчана пощана адреса напредприятието на титуляра.

b) Имам нужда от пояснение относно попълването на документите и регистрите. С кого да се свържа?
Офисът на клона в София е на разположение завсякаквиразяснения относно документацията и регистрите.По-долуса изброениобластите на компетентност:
– Удостоверения исертификати;
– Инспекции, регистри, за употреба на продукти;
– Административни въпроси.

c) Как се извършва инспекцията? Как ще бъда уведомен?
Инспекциятасе извършваот инспекторина Екогрупо Италия относно прилагането на методите на биологично производство, наложени с Регламент ЕО 834/07 и неговите последващи изменения и допълнения. Дейностите по проверката са планирани и предварително изготвяничрез Годишния план за контрол на Екогрупо Италия. Два – три дни преди инспекцията, Инспекторът, който ще извърши контрола за спазване на изискванията за биологично производство, информира Оператора по телефона. Ако не се свръже с Оператора, ще се направи връзка чрез препоръчана поща.

d) Как се изръшва проверката/инспекцията на стопанството?
Инспекцията се разделя на две части: първата част ена полето на стопанството или в структурата на преработвателните предприятия, с цел проверка на местоположението и състоянието на култури и производствени техники; на втория етап, се извършва проверка на документите, изисквани от законодателството и изготвени от оператора. На база резултатите от двате етапа от инспекциятасе издава становище относно съответствието на оператора.

Документите, подлежащи на одит са: бизнес план (култура, товарене / разтоварване, счетоводни документи, подготовка на продукти), данъчни документи, произтичащи входящи и изходящи документи, свързани със сертифицирането на продукти, закупени и / или продадени, други документи доказващи съответствието с активността на биологично производство на дружество.

a) Какви документи доказват, че моето стопантво и продукти са биологични? Как мога да ги използвам?
Вие сте приел във вашето стопанство да се прилага биологиченият метод на производство, това се удостоверява чрез издадените документи от Екогрупо Италия – Клон България КЧТ.
– писмени доказателства, така наречения сертифика за съответствие , в който се съдържа информация за състоянието на стопанството и вида на продуктите, подлежащи на сертифициране;
– Документ за доставк : отнася се до една-единствена доставка на продукта (отнася се за данъчна фактура или друг документ ) и търговията му е възможно само за продажбата на продукти внасипно състояние, между дружествата , извършващи дейност съгласно принципите на биологичното земеделие ;
– Сертификат за инспекция за внос на продукти от биологично производство в Общносттаот трети страни: това се отнася за една-единствена пратка на продукти (със съответна данъчна фактура или друг документ ) и тарговията му е възможнa само ако едната компания работи в областта на биологичното земеделие в рамките на Общността, и другата, която работи в съответствие с равностойни правила извън ЕС, но призната на европейско равнище;
– Етикетите на продуктите : чрез документ, който сте упълномощени от Екогрупо Италия за издаване на специален код, койте се използват за продажбата на пакетираните продукти;
– Декларация за съответствие: показва информацията за данните на оператора отНотификацията за регистрация като биологичен производител – заключение от инспекцията, номера на имота/ите, подлежащи на контрол и сертифкиця , площсертифицираните площи на стопанството, в случай на животновъдно стопанства и броя и вида на животните.

b) Какви са изискванията да получа документа за сертифициране?
Трябва да подадезаявление досертифициращия отдел наЕкогрупо ИталияКатания, като се посочва вида на документа. Заудостоверениетона партидататрябва даприкрепитеданъчните документи, свързани с продажбата и копие отсертификата за съответствиена купувача.

c) В какъв срок ще получа сертификата?
и копие отсертификата за съответствиена купувача.
В рамките на седем работни дни ще бъдат изпратени до вас, чрез попълнен документ или искане за издаване на допълнителни документи за непълни или липсващи данни. При всяко искане на документие нужно да бъде посочена следната информация за контакт (телефонен номер, факс, електронен адрес), и да бъдатзадължително посочено в искането.

d) Трябва ли ми разрешително за печат на етикетите?
Виетрябва да попълнитеи изпратитеформуляр за искане наразрешениеот Екогрупо Италия запечат на етикети. След получаване наразрешението от страна насертифициращия орган, операторът трябва даобозначисъс следнатаминимална информация(етикета):
– Посочванена органа по сертифициране,
– Министерско постановлениесъгласиеECOGRUPPOИталия,
– Разрешениекод (издаден от Certification)
– Статуснаопакования продукт: биологичен илив преход към биологичноземеделие.

a) Ако ме санкционират, какво трябва да направя?
Санкцията произтича при устанивени несъответствия от инспектор на Екогрупо Италия при провеждане на инспекциите. Санкциите могат да включват иискане за извършване на коригиращи действия от Ваша страна, за да се премахнат установените несъответсвия. Предписанието за коригиращите действия и налагането на санкции се определятот описаните несъответствия в инспекторския доклад и предвидените за тях действия и санкции в Книгата за санкции на Екогрупо Италия.

b) Искам да се откажа от биологичното земеделие, какво трябва да направя?
Подава се уведомление с намерение да се прекрати договора ви към Екогрупо Италия. Уведомлението трябва да бъде подписано и трябва да бъде придружено с копие на валиден документ за самоличност.

c) Реших да се възползвам от услугите на друг контролен орган, какво трябва да направя?
Необходимо е да се изпрати уведомление до Екогрупо Италия- Клон България за прекратяване на Договора, порадипромянана сертифициращия контролен орган.Уведомлението трябва да бъде подписани в оригинал, като се посочат причините за искането за смяна на сертифициращия орган икопиена валидендокумент за самоличност.

a) Какви са разходи, как се изчисляват и какво е включено в таксата за контрол и сертифициране?
Изчисляването на годишната такса за контрол и сертификация се основава на: вида на култури, настоящи инвестиционни решения, размер и вид на селскостопанските дейности, извършвани в стопанството. Цената включва всички услуги, предоставяни от Екогрупо Италия, включително лабораторни тестове, предвидени в годишния план за контрол и издаване на удостоверителни документи.

b) Как мога да получа оферта?
Свържете се с нашия Административен офис.

c) Как мога да получа оферта за таксата и как се извършват плащанията?
Изготвя се и се предоставя оферта с цената на услугата,в нея е посочена разплащателна сметка.В офертата са посочени и следните параметри за извършване на банков
превод (IBAN) в случай че решите да направите превод. При извършване на плащането, ще Ви бъде изпратена фактура.